Jaroslav Kočiš: KonfrontácieJaroslav Kočiš (1933-1990), žiak T. Lugsa a J. Kostku ukončil štúdium na VŠVU v Bratislave v roku 1961. Názov výstavy jeho diel zo 60-tych rokov v Galérii LINEA je podmienený skutočnosťou, že Jaroslav Kočiš bol od začiatku 60-tych rokov pravidelným účastníkom bratislavských výstav s názvom Konfrontácie (spolu s M. Čunderlíkom, J. Jankovičom, E. Ovčáčkom, M. Urbáskom, R. Filom a ďalšími). Konfrontácie patrili medzi to najpokrokovejšie čo vzniklo v slovenskom výtvarnom umení v prvej polovici 60-tych rokov. Po zložitom období socialistického realizmu v 50-tych rokov bola tvorba účastníkov Konfrontácií dôležitou súčasťou nástupu nových, nefiguratívnych, abstraktných polôh v slovenskom výtvarnom umení v priamej nadväznosti na české a európske vývinové tendencie. Päť bratislavských Konfrontácií (prvé tri mali ateliérový charakter) sa uskutočnilo v rokoch 1961-1965. Šúčasťou Konfrontácií boli stretnutia s teoretikmi, hudobná produkcia a pantomíma.

Jaroslav Kočiš sa v období svojej vrcholnej tvorby, v 60-tych rokoch často zrieka zobrazujúceho motívu a jeho spontánny výtvarný prejav určuje kompozičnú, formálnu stránku jeho diel. Jeho tvorba, ako aj tvorba niektorých jeho súputníkov sa zbavuje tradičných postupov v kompozícii, technike a výtvarnom prejave. Zámernou snahou je vylúčiť dosiahnutie "pekného" výsledku, ktorý od umeleckého diela očakáva nenáročný divák, a ktorý autor povaľuje za prekonaný. Realita alebo intelekt v akejkoľvek podobe nie sú dôleľité, rozhoduje spontánnosť a inštinkt v snahe o zobrazenie preľitého a preľívaného. Autor pouľíva na vyjadrenie svojich duševných pochodov nové, beztvárne materiály. V asambláľových obrazoch, reliéfoch kombinuje viacero druhov materiálov, okrem iných aj útrľky textílií a rôznych kovových súčiastok. Kočiš nám štrukturálnou abstrakciou, svojimi dielami spontánne odhaľuje celé svoje vnútro a divák má pocit, akoby to robil s plným psychickým a fyzickým vypätím. V druhej polovici 60tych rokov pri tvorbe plastík často pouľíva klasický materiál, drevo. Drevené sochy z tohto obdobia symbolizujú, "totemizujú autorove posolstvo. Predstavujú nový vývinový stupeň sochárovej tvorby uľ oprostený od bezprostredných vplyvov štrukturálnej abstrakcie (informelu) a sú ďalším vyvrcholením jeho tvorby. Od začiatku 70tych rokov s ohľadom na bezútešnú spoločenskú situáciu sa Kočiš venoval výhradne monumentálnej tvorbe pre architektúru. Aľ koncom 80tych rokov sa znova vrátil ku komornej, autorskej tvorbe. Táto, ľiaľ len krátka epizóda, uľ iba uzatvára jeho dielo.
Návštevník výstavy v neveľkej bratislavskej Galérii LINEA má počas dvoch mesiacov ojedinelú moľnosť vidieť diela jedného z hlavných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia 60-tych rokov - Jaroslava Kočiša. Jedná sa hlavne o štrukturálne obrazy, obrazy, reliéfy a plastiky, ktoré tvorili jadro jeho tvorby. Všetky vystavené diela pochádzajú z dedičstva po autorovi a sú súčasťou súkromnej zbierky. Z diel, ktoré je na výstave moľné vidieť, boli viaceré prezentované na jednotlivých Konfrontáciách začiatkom 60tych rokov, ale napríklad aj na medzinárodnej výstave mladých výtvarníkov Danuvius v roku 1968 v Bratislave (na nej vystavovali aj dnes uľ slávni Bulhar Christo, Frank Štella a iní). Jaroslav Kočiš bol svojimi súčasníkmi vnímaný ako veľký bohém a vynikajúci výtvarník. V súčasnosti je tento uľ vyše desať rokov neľijúci autor trochu opomínaný. Jeho prínos pre vývoj slovenského výtvarného umenia 60-tych rokov je však nespochybniteľný čoho dôkazom sú vystavené diela.

Text: Roman Zubaľ
Foto: Pavel Meluš

Zoznam vystavených diel (názov diela, rok vzniku, rozmery v cm, technika):
1. Nálezisko I. 1964 49x32 obraz - reliéf
2. Nálezisko II. 1965 42x57 obraz - reliéf
3. Osihotenosť II. 1964 44x32 obraz - reliéf
4. Osihotenosť III. 1964 38x29 obraz - reliéf
5. Konfrontácia 1964 53x37 obraz - reliéf
6. Okná 60-te 40x40 obraz - reliéf
7. Bez názvu 60-te 60x24 drevený reliéf
8. Modrá plastika 60-te 62x62 obraz - reliéf
9. Červené blues 1962 135x100 laky na plátne
10. Modrý symbol 1964 136x101 laky na plátne
11. Modrý symbol II. 1964 86x66 laky na plátne
12. Pocta kubizmu 1960 118x76 olej na plátne
13. Obraz v zlatom ráme 60-te 83x69 štruktúrovaný obraz
14. Organ I. 1967 v. 63 drevená plastika
15. Organ II. 1968 v. 89 drevená plastika
16. Štolička 60-te v. 41 epoxidová plastika
17. Bez názvu 60-te 67x82 obraz - reliéf
18. Bez názvu 60-te 81x50 obraz - reliéf
19. Bez názvu 60-te 39x15 drevený reliéf
20. Kubus 60-te v. 89 drevená plastika
21. Bez názvu 60-te v. 128 drevená plastika
22. Vertikálne kanelovaný stĺp 60-te v. 225,5 drevená plastika

Pozn.: Zobrazené sú len závesné diela